És un fet demostrable que les conductes insegures de l'ésser humà es troben, en més del 90% dels casos, entre les causes dels accidents i malalties del treball. No és una culpa, és el camí per trobar una solució.

Davant d'aquesta situació hem de plantejar-nos les següents qüestions: Per què les persones actuen de forma insegura a la feina? i Què podem fer per promoure un comportament més segur?.

Aplicant el coneixement actual sobre les claus del comportament humà, podem classificar les causes de les conductes insegures en 5 grans grups, expressats en els següents termes interrogatius:

  • És correcta la percepció que tenim dels perills?.
  • Estem realment capacitats per actuar de la manera més segura?
  • Hi ha obstacles que ens impedeixen o limiten l'aplicació de les conductes segures?
  • A quines conductes ens predisposen les nostres creences irracionals?
  • Quines conductes apliquem per satisfer les nostres motivacions?

Aquestes qüestions no són només aplicables a les conductes de les persones exposades als riscos del treball, també són vàlides per les funcions en materia de seguretat i salut dels seus comandaments directes, comandaments intermedis, responsables, gerents i empresaris.

Un exhaustiu estudi d'aquestes causes ens permet gestionar les diferents variables amb l'objectiu d'influir positivament en les conductes de les persones durant el seu treball, tot això a través d'una varietat d'instruments d'eficàcia contrastada que ja s'apliquen amb èxit en moltes empreses .

L'adequada identificació dels instruments que es necessitin implantar en una empresa per aconseguir els resultats desitjats, constitueix l'etapa essencial en el disseny de l'estratègia per a la prevenció de conductes de risc.